Kwiaty

';

Flowers

LYRICS: E. Wasilewski

TESSITURA: D4 – E5

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.4_(Moniuszko%2C_Stanis%C5%82aw)