Sierota

An Orphan

VIDEO: no recording avaliable

LYRICS: J. Czeczot

TESSITURA: C4 – F5

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.5_(Moniuszko,_Stanis%C5%82aw)