Entuzjasta

An Ethusiast

LYRICS: J. Prusinowski

TESSITURA: G3 – F5

VIDEO: no recording avaliable

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.4_(Moniuszko%2C_Stanis%C5%82aw)